แบบฟอร์มรายการ

:บังคับ

ชื่อเต็ม
หมายเลขโทรศัพท์ - -
ที่อยู่อีเมล
วันเกิด
ประเทศที่คุณถือสัญชาติอยู่
เพศ
อายุ
สถานที่เกิด
สถานภาพการสมรส
โครงสร้างครอบครัว
ที่อยู่ปัจจุบัน
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
แบบทดสอบทักษะ (3, 2, 1)※รวมทั้งการประกอบอาชีพ
ความสูง
น้ำหนักตัว
กรุ๊ปเลือด
มือที่ถนัด
ประวัติอาชญากรรม
การศึกษา
ประวัติการทำงาน
※หากคุณทำงานให้กับ บริษัท ญี่ปุ่นในฐานะผู้ฝึกทักษะชื่อ บริษัท ญี่ปุ่น
※หากคุณได้กลับไปประเทศของคุณเองประวัติการทำงานในญี่ปุ่นและประวัติการทำงานในประเทศของคุณเอง
เนื้อหาของการสอบถาม